Regulamin

 

REGULAMIN

 

DEFINICJE

Usługodawca – Fundacja “Raz się żyje” z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-702), ul. Lipowa 3D wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000963118, NIP 6762614608, REGON 521608304

Aplikacja lub Neverwaste – aplikacja mobilna pod nazwą ,,Neverwaste”, którego właścicielem jest Usługodawca, udostępniona do nieodpłatnego pobrania za pośrednictwem Google Play i AppStore, umożliwiająca korzystanie z konta za pomocą urządzenia mobilnego

Regulamin – niniejszy dokument dostępny w Aplikacji, z którym można zapoznać się w każdym miejscu i czasie, określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, regulujący zasady, zakres i warunki korzystania z Aplikacji przez Użytkownika

Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która utworzyła Konto w Aplikacji i zaakceptowała Regulamin

Konto – zbiór informacji i uprawnień dotyczących Użytkownika znajdujący się w Aplikacji

Produkty – żywność i inne produkty spożywcze (z wyłączeniem alkoholu) wystawiane przez Użytkowników na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie

Usługa – usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji w celu umożliwienia Użytkownikom korzystanie z Aplikacji 

 

$1. WPROWADZENIE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Aplikacji, której właścicielem i administratorem jest Fundacja „Raz się żyje” z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-702), ul. Lipowa 3D wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000963118, NIP 6762614608, REGON 521608304.
 2. Celem Aplikacji jest zwiększenie świadomości o zjawisku marnotrawstwa żywności, przeciwdziałanie jej marnowaniu poprzez udostępnienie nadwyżek żywności innym konsumentom oraz rozwój i zacieśnianie relacji z sąsiadami i lokalną społecznością. 
 3. Aplikacja umożliwia Użytkownikom składanie rezerwacji na nadwyżki Produktów, które są wystawiane na platformie w formie ogłoszeń..
 4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 344).
 1. Przed skorzystaniem z Aplikacji należy zapoznać się z treścią Regulaminu, zaakceptować jego postanowienia oraz zobowiązać się do ich przestrzegania.
 2. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu dochodzi między Usługodawcą a Użytkownikiem do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta celem korzystania z Aplikacji. 

 

$2. APLIKACJA I REJESTRACJA KONTA

 1. Aplikację można pobrać korzystając z internetowej platformy AppStore (dla systemu iOS) lub Google Play (dla systemu Android). 
 2. W celu instalacji Aplikacji, aktualizacji jej funkcjonalności oraz korzystania z funkcjonalności Aplikacji, po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: dostęp do sieci, urządzenie mobilne z zainstalowanym oprogramowaniem iOS 14 lub nowszym (dla wersji Aplikacji pobranej z AppStore) lub Android 5.1 lub nowszym (dla wersji Aplikacji pobranej z Google Play), aktywne konto e-mail lub aktywny numer telefonu. 
 3. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne, jednakże może ono łączyć się z kosztami transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami usług telekomunikacyjnych lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych (pobranie Aplikacji, jej instalacja, uruchomienie, a następnie korzystanie z Aplikacji).
 4. Dostęp do Aplikacji wymaga uprzedniej rejestracji przy użyciu formularza rejestracji, a w przypadku Użytkownika posiadającego Konto – zalogowania się do Aplikacji za pomocą adresu e-mail oraz hasła.
 5. Rejestracja w Aplikacji obejmuje prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracji przez podanie nazwy Użytkownika, adresu e-mail i hasła oraz zaakceptowanie Regulaminu i informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
 6. W celu korzystania z niektórych Usług lub funkcjonalności Aplikacji może być wymagane włączenie w urządzeniu mobilnym usług lokalizacji oraz zapewnienie dostępu Aplikacji do tych usług.

Po wypełnieniu formularza rejestracji Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail prośbę o weryfikację adresu e-mail za pośrednictwem linku aktywacyjnego.

 1. Użytkownicy mają możliwość wystawienia Produktów w formie ogłoszenia oraz zarezerwowania Produktów udostępnianych na platformie poprzez złożenie rezerwacji.
 2. Neverwaste powiadomi Użytkownika o otrzymaniu rezerwacji poprzez przesłanie potwierdzenia rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji wskazuje jedynie, że Rezerwacja została otrzymana oraz jest przetwarzana i nie oznacza, że została zaakceptowana przez wystawiającego ogłoszenie.
 3. Po złożeniu rezerwacji przez Użytkownika i przekazaniu przez Neverwaste potwierdzenia rezerwacji, Użytkownicy zobowiązują się do ustalenia miejsca i terminu odbioru poprzez chat dostępny w ramach Aplikacji. Obie strony zachowują prawo do anulowania rezerwacji.
 4. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik musi spełniać następujące warunki:

 

 • być osobą fizyczną wymieniającą Produkty z przeznaczeniem na cele prywatne, tzn. na cele, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną przez daną osobę działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • mieć ukończone 18 lat;
 • zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia.

 

$3. PRODUKTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 

3.1. Usługodawca nie produkuje ani nie wprowadza do obrotu produktów żywnościowych, do których Użytkownicy mają dostęp w ramach Aplikacji. 

3.2. Usługą Neverwaste jest zapewnienie dostępu do Aplikacji i jej funkcjonalności, umożliwiających bezpłatną wymianę produktów żywnościowych pomiędzy Użytkownikami. 

3.3. Usługodawca umożliwia wyłącznie wymianę Produktów pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Aplikacji, nie jest stroną żadnej wymiany pomiędzy Użytkownikami,  nie ponosi odpowiedzialności za Produkty ani za wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami.

3.4. Użytkownik może znaleźć informacje na temat Produktów oraz opis Produktów w Aplikacji. Informacje te mają na celu stworzenie Użytkownikom jak najlepszych warunków do oceny wybranych Produktów przed złożeniem rezerwacji. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść oraz dostępność informacji o Produktach oraz za zapewnienie, że informacje dotyczące Produktów są zgodne ze stanem faktycznym i aktualne.

3.5. Jeżeli Użytkownik ma wątpliwości dotyczące alergenów lub zawartości (składników) Produktu lub innych informacji dotyczących Produktu, powinien skontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z oddającym. Dane kontaktowe oddającego będą dostępne w Aplikacji. Użytkownik może zawsze anulować rezerwację z powodu składników, alergenów lub innych informacji dotyczących Produktów przedstawionych w Ogłoszeniu.

 1. Usługodawca nie monitoruje ani nie kontroluje działań Użytkowników w ramach Aplikacji.
 2. Produkty wymienione za pomocą Aplikacji powinny zostać spożyte bezpośrednio po odbiorze lub zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w ogłoszeniu lub przekazanymi przez oddającego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie u Użytkowników niepożądanych reakcji przez Produkty, niezależnie od ich przyczyn, w tym także wskutek niezastosowania się przez Użytkownika do instrukcji lub informacji, przekazanych zgodnie z niniejszym Regulaminem lub bezpośrednio przez oddającego.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu obowiązków umownych wynikających z umów zawartych pomiędzy Użytkownikami dotyczących Produktów, w tym w zakresie wytwarzania, przechowania, przygotowania, produkcji, przetwarzania, oznaczania, dostawy, jakości, składników, alergenów lub obsługi Produktów.

 

$4. REZERWACJA PRODUKTÓW

 

4.1. Lista aktywnych ogłoszeń znajduje się w Aplikacji. Jeżeli Użytkownik zezwolił Aplikacji na używanie usług lokalizacyjnych (location services), Aplikacja wyświetli listę ogłoszeń znajdujących się najbliżej Użytkownika. Po dokonaniu wyboru ogłoszenia oraz Produktu, Użytkownik będzie miał możliwość złożenia rezerwacji, wybierając przycisk „rezerwuję”.

4.2. Powyższa lista jest wygenerowana wyłącznie na podstawie kryteriów geograficznych. Użytkownik będzie miał również możliwość filtrowania wyników według dostępności określonych Produktów do zarezerwowania, terminu odbioru, rodzaju Produktów lub według innego kryterium ustanowionego przez Neverwaste.

 

$5. POTWIERDZENIE OTRZYMANIA REZERWACJI

 

5.1. Neverwaste poinformuje ogłoszeniodawcę, że otrzymał rezerwację 

5.2. Rezerwacja podlega akceptacji przez oddającego. Rezerwacja będzie wiążąca dla Użytkownika po ustaleniu czasu oraz miejsca odbioru Produktów pomiędzy Użytkownikami.

 

$6. ODBIÓR I ZACHOWANIE UŻYTKOWNIKÓW

 

6.1. Produkty zarezerwowane w Aplikacji muszą zostać odebrane w miejscu i w terminie ustalonym przez Użytkowników.

6.2. Użytkownicy są proszeni o zachowanie się z szacunkiem wobec siebie. 

.

6.4. W przypadku niewłaściwego zachowania Użytkowników, zwłaszcza gdy Użytkownik popełni czyn sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi przeciwko innemu Użytkownikowi w związku z korzystaniem z Aplikacji lub dopuści się innego, podobnego zachowania, Usługodawca może, w szczególności po złożeniu przez Użytkownika skargi w sposób wskazany w , zablokować w trybie natychmiastowym Konto Użytkownika dopuszczającego się naruszeń, o czym go poinformuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany podczas rejestracji. Usługodawcy przysługuje prawo do odblokowania Konta.. Interwencja Usługodawcy w tym zakresie nie pozbawia Użytkownika prawa do dochodzenia odszkodowania na innej podstawie prawnej.

 

$7. WIADOMOŚCI PRYWATNE I OPINIE UŻYTKOWNIKÓW

 

7.1. Wymiana wiadomości pomiędzy Użytkownikami ma na celu jedynie wymianę informacji dotyczących oddania i odbioru Produktów.

7.2 Wiadomości prywatne i opinie wystawiane przez Użytkowników w Aplikacji nie mogą w szczególności:

 • zawierać żadnych zniesławiających, nieprzyzwoitych lub obraźliwych treści;
 • promować przemocy lub dyskryminacji;
 • naruszać praw własności intelektualnej innej osoby bądź osoby prawnej;
 • naruszać jakichkolwiek obowiązków prawnych wobec osób trzecich (takich jak obowiązek zachowania poufności);
 • promować nielegalną działalność lub naruszać prywatność innej osoby;
 • być sformułowane w sposób sprawiający wrażenie, że ich autorem jest Neverwaste; lub

być wykorzystywane w celu podszywania się pod inną osobę 

7.3. Neverwaste nie kontroluje, nie zmienia ani nie redaguje wystawionych opinii, z wyjątkiem tego, że ma prawo do usunięcia lub edytowania w każdej chwili opinii wystawionych lub przesłanych w Aplikacji, które naruszają jeden lub więcej z powyższych zakazów lub zostaną uznane za nieuczciwe w danych okolicznościach.

7.3. Opinie wystawione  Aplikacji służą wyłącznie celom informacyjnym i odzwierciedlają poglądy Użytkowników. W związku z tym, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec jakichkolwiek osób za ww. opinie, w tym, w szczególności, za jakiekolwiek błędy, zniesławienia, nieprzyzwoite treści, przeoczenia lub przekłamania, z jakimi Użytkownik może się zetknąć czytając takie opinie.

7.4. Usługodawca jest uprawniony do przechowywania opinii.

7.5. Użytkownik nie otrzymuje wynagrodzenia ani żadnych innych korzyści za wystawianie opinii w Aplikacji.

7.6. Pomiędzy wystawieniem opinii a jej publikacją w Aplikacji może wystąpić opóźnienie.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1.   Użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia poprawności i aktualności danych wprowadzonych podczas rejestracji.
 2.   Użytkownik ma obowiązek zabezpieczyć dane logowania do Konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy w sposób wskazany w § …, o każdym przypadku naruszenia jego danych logowania do Konta oraz o każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
 3.   Użytkownik jest zobowiązany do używania Konta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 4.   Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz treści uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne, dyskryminacyjne, jak również podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia w funkcjonowaniu Aplikacji albo urządzeń innych Użytkowników, podszywanie się pod inne osoby, podawanie fałszywych danych osobowych lub inne wprowadzanie w błąd Usługodawcy lub innego Użytkownika.
 5.   W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Aplikacji w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub narusza niniejszy Regulamin, Usługodawca może w trybie natychmiastowym zablokować jego Konto, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany podczas rejestracji. Usługodawcy przysługuje prawo do odblokowania Konta.
 6.       Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta bez podawania jakichkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W celu skorzystania z tego uprawnienia Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego listownie lub pocztą elektroniczną z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, wskazanych w niniejszym Regulaminie. W tym celu Użytkownik może skorzystać z formularza dostępnego pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/287. Po skutecznym odstąpieniu od umowy Usługodawca niezwłocznie usunie Konto w Aplikacji.
 7.       Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług prowadzenia Konta. W celu skorzystania z tego uprawnienia Użytkownik musi poinformować o tym Usługodawcę listownie lub pocztą elektroniczną z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, wskazanych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik może w tym celu skorzystać z funkcjonalności Aplikacji „Usuń Konto” dostępnej w zakładce „Konto”, po uprzednim wybraniu opcji „Dane Konta”. Na skutek złożonego wypowiedzenia Usługodawca usunie Konto Użytkownika w Aplikacji.
 8.       Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:

– podania przez Użytkownika fałszywych, niepełnych danych podczas rejestracji lub nieudostępnienia danych, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji,

– niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych zawartych w Aplikacji albo innego działania Użytkownika prowadzącego do zakłóceń w Aplikacji,

– stwierdzenia, że działania Użytkownika prowadzą do usiłowania oszukiwania systemu informatycznego Usługodawcy lub charakteryzują się usiłowaniem stosowania technik hakerskich,

 1.       W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że działania Użytkownika są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu i w związku z tym powstała szkoda u Usługodawcy, Usługodawca będzie uprawniony do żądania jej naprawienia przez Użytkownika w pełnej wysokości.

 

$7. REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje w sprawach związanych z funkcjonowaniem Aplikacji powinny być zgłaszane:

– listownie na adres siedziby Usługodawcy: Fundacja „Raz się żyje” z siedzibą w Krakowie (30-702) przy ul. Lipowa 3D lub

– poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@razsiezyje.org

i zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji i treść żądania.

 7.2.            Reklamacja powinna być zgłoszona przez Użytkownika na bieżąco w trakcie użytkowania Aplikacji, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

7.3 Reklamacja zgłoszona po terminie lub bez zachowania wymogów wskazanych w ust. 1 nie zostanie rozpoznana przez Usługodawcę, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony.

7.4 Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę. Odpowiedź udzielana jest, w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji, na piśmie (listownie) lub na adres poczty elektronicznej.

7.5 Skorzystanie z postępowania reklamacyjnego jest dobrowolne.

 

$8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

8.1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

– wszelkie treści, które zamieszczają w Aplikacji, w tym opis i zdjęcia Produktów, informacje przekazywane innym Użytkownikom poprzez chat dostępny w Aplikacji, opinie zamieszczane w Aplikacji, a także za jakość oddawanych Produktów, 

 

– sposób, w jaki korzysta z Aplikacji, w szczególności za umożliwienie korzystania z Konta Użytkownika osobom trzecim oraz za wszelkie negatywne skutki takiego działania,

– szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika.

8.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane w ramach Aplikacji przez Użytkowników.  

8.3. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet może wiązać się z zagrożeniem pozyskania danych Użytkownika przez osoby trzecie, dlatego Użytkownicy powinni stosować odpowiednie środki techniczne zapobiegające wskazanym zagrożeniom. 

8.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane włamaniem do Konta Użytkownika, przejęciem hasła przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika różnego rodzaju wirusami.

8.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których linki znajdują się w Aplikacji, włącznie z poprawnością tych stron, do których prowadzi dany link oraz poziomem ochrony danych osobowych na takiej stronie.

8.6. Ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz urządzeń mobilnych Użytkownika, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Aplikacji.

 

$9.  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

9.1. Usługodawca oraz jego licencjodawcy posiadają wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące Aplikacji, w szczególności jej systemu, wyboru i układu treści, projektu, oprogramowania wykorzystywanego przez Aplikację, znaków towarowych, nazw wykorzystywanych przez Aplikację, grafiki, logotypów oraz wszelkich innych danych. Aplikacja ani w całości ani w części nie może być utrwalana, zwielokrotniana, rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób ani nie może być przedmiotem obrotu bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Usługodawcy.

9.2. Z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Aplikacji, bez ograniczeń terytorialnych, w zakresie dozwolonego użytku osobistego, bez prawa sublicencji. Licencja udzielona jest na okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na następujących polach eksploatacji: wprowadzenie do pamięci urządzenia mobilnego Użytkownika, utrwalenie w pamięci urządzenia mobilnego oraz wyświetlanie w tym urządzeniu mobilnym, dostosowanie Aplikacji niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem urządzenia mobilnego. 

9.3. Poprzez udostępnianie treści, w tym opisów i zdjęć Produktów, opinii i innych informacji zamieszczanych w Aplikacji, Użytkownicy oświadczają, że przysługują im prawa własności intelektualnej do udostępnionych treści i jednocześnie udzielają Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z treści w ramach Aplikacji, bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieoznaczony. Licencja udzielona jest na następujących polach eksploatacji: zwielokrotniania w jakiejkolwiek formie, reprodukowania, wyświetlania i dostosowania treści do funkcjonalności Aplikacji. 

 

$10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1. Językiem stosowanym przez Usługodawcę w komunikacji z Użytkownikami jest język polski.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie.

 

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd polski właściwy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich  opublikowania w Aplikacji. Informacja o zmianie Regulaminu przesyłana będzie przez Usługodawcę drogą elektroniczną na adres e-mail  podany przez Użytkownika podczas rejestracji. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zapoznania się ze zmianami.
 2. Brak akceptacji zmiany Regulaminu będzie skutkował  rozwiązaniem umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem i usunięciem Konta Użytkownika. Brak akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@razsiezyje.org w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika. Niezawiadomienie Usługodawcy w powyższym terminie jest równoznaczne z akceptacją nowego Regulaminu. 
 • Kwestie zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika ujęte są w Polityce Prywatności Aplikacji.

 

————–

Wersja 1.0

Kraków, dnia 1 grudnia 2023 roku