Polityka prywatności

Polityka prywatności Neverwaste

Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników aplikacji mobilnej „Neverwaste” zwanej dalej „Aplikacją”. Uzyskując dostęp do Aplikacji i korzystając z niej potwierdzasz, że zapoznałeś się i zrozumiałeś niniejszą politykę prywatności.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016) i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 344) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest: Fundacja „Raz się żyje” z siedzibą w Krakowie (30-702) przy ul. Lipowa 3D wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000963118, NIP 6762614608, REGON 521608304, zwany dalej „Administratorem”. Kontakt z Administratorem jest możliwy w formie pisemnej lub poprzez pocztę elektroniczną e-mail: kontakt@razsiezyje.org  

Jakie dane zbieramy i przetwarzamy?

Twoje dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie gdy podajesz je celem korzystania z naszej Aplikacji lub kontaktując się z nami telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób. 

Podczas rejestracji w naszej Aplikacji wymaga się podania adresu e-mail lub numeru telefonu oraz ewentualnie nazwę użytkownika i hasło. Możesz zalogować się do Aplikacji poprzez swoje konto Facebook lub Gmail, które udostępni nam dane Twojego profilu, język, lokalizację i publicznie dostępne informacje o Tobie i Twoich znajomych.

W odpowiedzi na Twoje zapytania lub udzielając wsparcia technicznego mogą być przetwarzane Twoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

Podanie danych osobowych jest konieczne w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z Aplikacji lub podjęcia działań na Twoje żądanie.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 • w celu, w jakim uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, w tym w celach marketingowych i analitycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków podatkowych i bilansowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • w celu prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym wysyłki newslettera, , dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami cywilnoprawnymi, przekazania odpowiedzi na zadane pytanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych w w/w celach nie jest połączone z podejmowaniem na ich podstawie decyzji w sposób zautomatyzowany.

Komu mogą być przekazywane Twoje dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (organy państwowe, sądy, urzędy skarbowe) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. dostawcy usług informatycznych).

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

Nie przewidujemy przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa UE.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim są one przetwarzane:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody – do czasu wycofania zgody
 • dane przetwarzane celem realizacji umowy – do czasu zakończenia jej realizacji
 • dane przetwarzane celem prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub przedawnienia roszczeń
 • dane przetwarzane celem spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa – przez okres wskazany w przepisach prawnych. 

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii
 • sprostowania (uzupełnienia) danych
 • usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • przenoszenia danych
 • wycofania udzielonej zgody
 • do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu)
 • do informacji o naruszeniu ochrony danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, tel. (22) 531 03 44.

W celu realizacji danego prawa należy skierować żądanie poprzez wiadomość e-mail: kontakt@razsiezyje.org lub przesłać informację na adres siedziby Administratora.

Ochrona bezpieczeństwa dzieci

Nasza Aplikacja nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18. roku życia. Nie gromadzimy świadomie                  i nie zabiegamy o dane osobowe ani nie kierujemy reklam opartych na zainteresowaniach do dzieci                   i nie zezwalamy świadomie dzieciom na rejestrację w Aplikacji lub korzystanie z niej. Dzieci nie powinny samodzielnie korzystać z naszej Aplikacji ani przesyłać nam swoich danych osobowych. W przypadku gdy dowiemy się, że nieumyślnie zgromadziliśmy dane osobowe od dzieci, podejmiemy działania, aby niezwłocznie usunąć takie informacje. Jeśli uważasz, że możemy mieć informacje na temat dziecka, skontaktuj się z nami kontakt@razsiezyje.org

Zmiana polityki prywatności 

Administrator może dokonać zmiany polityki prywatności w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany funkcjonalności Aplikacji powodującej konieczność dostosowania tego dokumentu.

Wersja 1.0

Kraków, dnia 29 listopada 2023 roku